Please identify yourself via e-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO − informujemy, że:

[Administrator Danych Osobowych]

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Monika Bartnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Boss Monika Bartnik z siedzibą w Łodzi (93-370), przy ul. Romana 44 NIP 7251011418 (dalej: hotel)

[Cel przetwarzania] 

Hotel przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

dokonania rezerwacji pobytu,

dokonania rezerwacji wyżywienia,

przygotowania do realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych lub usług towarzyszących  (usług gastronomicznych),

realizacji umowy  o świadczenie usług hotelowych lub usług towarzyszących (usług gastronomicznych),

udokumentowania wykonania usług hotelowych lub usług towarzyszących (usług gastronomicznych) dla celów podatkowych i rachunkowych,

ewentualnej windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

zapewnienia najwyższej jakości usług hotelowych lub usług towarzyszących (usług gastronomicznych).

[Podstawa prawna przetwarzania]

Podstawą prawną przetwarzania przez Hotel Twoich danych osobowych wynika z konieczności:

podjęcia przez Hotel działań na Twoje żądanie  przed zawarciem umowy o świadczenie usług hotelowych lub usług towarzyszących (gastronomicznych) oraz wykonania tej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

wypełnienia obowiązku prawnego (podatkowego) ciążącego na Hotelu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

w przypadku danych pozyskanych przez monitoring hotelowy, ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit d RODO,

zapewnienia najwyższej jakości usług hotelowych lub usług towarzyszących (usług gastronomicznych) na podstawie usprawiedliwionego celu Hotelu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

[Udostępnianie danych osobowych]

Hotel przekazuje Twoje dane osobowe:

firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

osobom zarządzającym hotelem,

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej,

firmom windykacyjnym,

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego
i zastępstwa procesowego.

Ponadto Hotel może przekazać Twoje dane osobowe organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw do żądania danych osobowych

[Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG]

Hotel nie przekazuje i nie planuje przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych bądź do organizacji międzynarodowych.

 [Czas przetwarzania danych]

Twoje dane osobowe pozyskane:

w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelowych lub usług towarzyszących (usług gastronomicznych) Hotel przetwarza przez okres trwania tej umowy, a także po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze – maksymalnie przez okres 6 lat,

w związku z monitoringiem Hotel przetwarza przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie trwale usuwa.

[Prawa rezerwującego/nabywcy usług hotelowych i usług towarzyszących (usług gastronomicznych] 

Przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

do przenoszenia swoich danych,

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  od dnia 25.05.2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

[Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych]

Podajesz dane osobowe dobrowolnie.

Podanie danych osobowych niezbędnych, wymaganych przy rezerwacji bądź zakwaterowaniu jest konieczne do skutecznej rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych lub usług towarzyszących  (usług gastronomicznych).  Hotel nie może zarezerwować Ci i zawrzeć z Tobą umowy o świadczenie usług hotelowych lub towarzyszących (usług gastronomicznych) bez tych informacji.

[Źródło pochodzenia danych i ich kategorie]

W przypadku, gdy dokonujesz rezerwacji usług hotelowych lub gastronomicznych przez portale rezerwacyjne, z którymi Hotel współpracuje Hotel pozyskuje Twoje dane osobowe z portali, przez który dokonałeś rezerwacji.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie Twoich danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.